ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 20-28กพ.2566

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 

 20-28 กุมภาพันธ์ 2566 (9วัน8คืน)

บินภายใน : ต่อเครื่องแป๊บเดียวตัดนั่งรถไกลไป 1 วัน

พักโรงแรม 3 ดาว + วัด 

อยู่พุทธคยา2วันเต็ม !!

1. สถานที่เยี่ยมชม : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล+เมืองสำคัญ ราชคฤห์ ไวสาลี สาวัตถี

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ : ลุมพินี 
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่ปรินิพพาน : กุสินารา
 • ราชคฤห์ เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่น สถานที่ตั้งวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา วันเวฬุวันมหาวิหาร 
 • นาลันทา สถานที่ตั้งอดีตมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยยิ่งใหญ่ เชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรและกราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ 
 • ไวสาลี เมืองหลวงของแคว้นวัชชี ที่ตั้งของวัดป่ามหาวัณ สถานที่พระน้านางมหาปชาบดีโคตมีออกบวช
 • สาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล ที่ตั้งวัดเชตวันมหาวิหาร สถานที่ประทับนานที่สุด 25 พรรษา สถานที่เกิดพระสูตรมากมาย

สถานที่ไม่ได้เรียงเป๊ะๆ แต่ไปตามโปรแกรมสรุปตามนี้ (โปรแกรมเต็มดูด้านล่างค่ะ)

 1. 20 กพ. 66 : กรุงเทพ -ไวสาลี - กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
 2. 21 กพ. 66 : กุสินารา - ลุมพินี สถานที่ประสูติ 
 3. 22 กพ. 66 : ลุมพินี - สาวัตถี 
 4. 23 กพ. 66 : สาวัตถี - พาราณสี (วันนี้ วันเดียวค่ะที่นั่งรถไกลสุด 8ชม.+)
 5. 24 กพ. 66 : พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา - พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 6. 25 กพ. 66 : พุทธคยา เต็มวัน 
 7. 26 กพ. 66 : ราชคฤห์ ไปเช้าเย็นกลับ
 8. 27 กพ. 66 : พุทธคยา เต็มวัน
 9. 28 กพ. 66 : พุทธคยา ครึ่งวันเช้า บ่ายไปสนามบินกลับไทยค่ะ

2. การเดินทาง 

 • กรุงเทพ - พุทธคยา สนามบินสุวรรณภูมิสายการบิน Indigo Air ไฟลท์ 6e78และ6e6324 ลงเครื่องที่โกลกาต้า ต่อเครื่องไปยังสนามบินปัตนะ
 • พุทธคยา - กรุงเทพ สายการบิน Indigo Air ไฟลท์ 6e115และ 6e77 เดินทางจากสนามบินคยาไปยังสนามบินโกลกาต้า ต่อเครื่องจากสนามบินโกลกาต้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ (น้ำหนักกระเป๋าเช็คอินโหลดใต้เครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.)
 • ภายในอินเดียใช้รถบัสส่วนตัวตลอดเส้นทาง (ไม่ต้องเปลี่ยนรถ ของอะไรที่ใช้บนรถเช่นหมอน ผ้าห่ม ของฝากที่ยังไม่ได้แพ็คเอาไว้บนรถได้ ไม่ต้องเอาลงทุกวันค่ะ)
 
เส้นทางบินลงที่เมืองปัตนะแล้วไปไวสาลี กุสินาราเลย ไม่วนกลับเป็นวงกลมเหมือนบินตรงลงคยา ร่นระยะเวลานั่งรถไกลไป 1 วันค่ะ 
 
ต่อเครื่องภายในไม่นานมาก กระเป๋าไปปลายทางเลยไม่ต้องไปรับ ดรอปใหม่ นั่งรอเดินเล่น กินกาแฟ ช้อปปิ้งในสนามบินสบายๆค่ะ 
 

3. ที่พัก : โรงแรม 

 • กุสินารา : Hotel Om Residency
 • ลุมพินี : Hotel Sarashree 
 • สาวัตถี : วัดไทยสาวัตถี วิปัสสนา
 • พาราณสี : Hotel Pinacle หรือ Hotel Meadows
 • พุทธคยา : วัดเนรัญชราวาส สร้างโดยหลวงพ่อถาวร จิตตวโร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ดีกว่าหลายโรงแรมในพุทธคยา อาหารไทยดีมากค่ะ

โรงแรมที่คัดเลือกมาเป็นโรงแรมที่คุ้นเคยกับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าใจทั้งวัฒนธรรมการกินของชาวต่างชาติเป็นอย่างดีและมารยาทสากล อาหารเป็นอาหารจีน ไทยและอินเดียผสมผสานกัน รสชาตมาตรฐาน ทานได้แน่นอนค่ะ

4. อาหาร  

ที่วัดทานอาหารไทย ส่วนที่โรงแรมเป็นอาหารจีน ไทยและอินเดียผสมผสานกัน รสชาตมาตรฐาน ทานได้แน่นอนค่ะ ส่วนอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องแพ็คจากโรงแรมหรือวัดไทยบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากระหว่างเดินทางมีแต่ร้านอาหารท้องถิ่น อินเดียแท้ๆอาจทานลำบาก จึงแพ็คอาหารกล่องไปแล้วแวะทานระหว่างทาง บางเมืองมีวัดไทยระหว่างทางก็จะแวะพักทานอาหาร เข้าห้องน้ำกันค่ะ

ท่านใดอยากลอง Street Food อินเดีย ฟ้าพาไปค่ะ !!

5. ราคา 

 • ท่านละ 38,900 บาท (รวมทุกอย่าง ไม่มีการเก็บค่าทัวร์เพิ่มหน้างาน)
 • จอง 2 ท่าน ลดเหลือ 37,900- 

5.1 ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่า 2 ประเทศอินเดีย เนปาล 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

5.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์(คนขับรถ เด็กรถ ไกด์อินเดีย เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของวัด ท่านละ 1,000 บาท / ทั้งทริป
 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

โปรแกรมทัวร์เต็ม

วันที่  0 : 12 ตุลาคม 2565 กรุงเทพ (สุวรณภูมิ) 

 21.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 Row E

23.00 น. เช็คอินสายการบิน Indigo Air ไฟลท์ 6e78 เดินทางสู่สนามบินโกลกาต้า

 วันที่  1 : 20 กุมภาพันธ์ 2566 กรุงเทพ (สุวรณภูมิ) - โกลกาต้า - ปัตนะ-กุสินารา 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถาน สถานที่ปรินิพพาน

03.20 น.

ถึงสนามบินนานานชาติโกลกาต้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รอต่อเครื่องไปยังสนามบินปัตนะด้วยสายการบินเดียวกัน ไฟลท์ 6e6324
8.30 น.

เดินทางถึงสนามบินปัตนะ ทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร เดินทางต่อไปยังไวสาลีเมืองไวสาลีเมืองเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลระหว่างทางแวะกราบสักการะ

 

 • วัดป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีขอบวช 
 • เสาอโศกต้นที่สมบูรณ์ที่สุด

 

เสาอโศกนั้นเป็นจุดหมุดหมายสำคัญในการแสดงว่าสถานที่นี้คือสังเวชนียสถาน เสาอโศกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ในราชวงศ์เมารยะ ช่วงยุคหลังพระพุทธเจ้าประมาณ 200 ปี

 

ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาของเรา ในเส้นทางสังเวชนียสถาน เสาอโศกที่ไวสาลีเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุด แต่เราจะไปเห็นหัวเสา แค่หัวเสาที่สมบูรณ์ที่สารนาถ พาราณสีกันค่ะ

 

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเกสรียา แวะชมมหาสถูปเกสรียา สถูกต้นแบบของบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันและเดินทางต่อสู่กุสินารา 

 

 • กราบสักการะมหาปรินิพพานสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
 • กุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เย็น

ทานอาหารเย็นและเข้าที่พักที่โรงแรม Om Residency

  

"ทัวร์สังเวชนียสถาน อินเดีย ปี2556 กราบสถานที่ปรินิพพาน" "ทัวร์สังเวชนียสถาน ปี2558 กราบสักการะมกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา" "ทัวร์สังเวชนียสถาน ปี2561 ถ่ายรูปหมู่ที่เสาอโศก ไวสาลี"
มหาปรินิพพานสถูป สร้างครอบสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน กุสินารา มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมสรีระ กุสินารา เสาอโศก ณ วัดป่ามหาวัน ไวสาลี สถานที่กำนดน้ำพระพุทธมนต์และภิกษุณี

 

ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

กุสินาราในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเล็กในแคว้นมัลละ แต่สมัยดั้งเดิมก่อนยุคพุทธกาลเป็นเมืองใหญ่มากชื่อเมืองกุสาวดี ปกครองโดยพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ยิ่งใหญ่มากในช่วงนั้น ของวิเศษใดๆที่หาได้เป็นของพระเจ้ามหาสุทัสสนะหมด ซึ่งพระเจ้ามหาสุทัสสนะก็คือชาติภพก่อนๆของพระพุทธเจ้าและท่านก็กลับมาปรินิพพานที่กุสินาราแห่งนี้

ไวสาลี ชื่อเดิมก็คือไวสาลี ที่แห่งนี้คือต้นกำเนิดระบอบประชาธิปไตยแห่งแรกของโลก ไวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชี พระเจ้าอชาตศัตรูอยากได้วัชชีมานานมาก แต่ด้วยหลักธรรมและหลักการปกครองของเจ้าลิจฉวี (ชื่อของชนชั้นปกครองของวัชชี) จึงทำให้ตีไม่ได้เสียที จนพรรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า พระเจ้าอชาตศัตรูส่งวัสสการพรามณ์ไปถามความเมือง จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะแต่ระดับที่ปรึกษากษัตริย์แค่นั่งฟังก็ได้ไอเดียจึงออกอุบายกับพระเจ้าอชาติศัตรูสุดท้าย วัชชีก็ตกเป็นของแคว้นมคธหลังจากพุทธปรินิพพาน

วันที่ 2 : 21 กุมภาพันธ์ 2566 : กุสินารา - ลุมพินี 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ

 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมและออกเดินทางสู่ด่านชายแดนอินเดีย เนปาล เสาโนรี ก่อนจะข้ามด่านแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 

ผ่านกระบวนการตรวจคนออกเมืองกันก่อนแล้วเดินทางไปสู่จุดหมายของเรา

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ลุมพินี สถานที่ประสูติ 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่โรงแรม Sarashree

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

ลุมพินี ปัจจุบันอยู่ในเขตแดนของประเทศเนปาลแต่สมัยเดิมลุมพินีตั้งอยู่ในเขตแดนของอินเดียตั้งแต่สมัยอินเดียยังเป็นมหาชนบท (มหาชนบทแปลว่าเมืองเจริญ) ลุมพินีดั้งเดิมคือสถานที่บริเวณแคว้นสักกะบ้านเกิด บ้านพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในประเทศเนปาล เราก็จะมากราบกันค่ะ ราคาทัวร์รวมวีซ่าเนปาลแล้วค่ะ ลุมพินีไม่ใช่เมืองแต่เป็นสวนพักระหว่างเมือง ที่เจ้าชายสิทธัตถะมาประสูติที่ลุมพินีเพราะในสมัยพุทธกาลเป็นธรรมเนียมของหญิงที่จะเดินทางไปคลอดที่บ้านแม่ แต่พระนางสิริมหามายาไปไม่ทัน จึงทรงมีประสูติกาลที่สวนลุมพินี

 

"สมาชิกสะพานบุญทัวร์ พักทานโรตี ที่วัดไทย960" "คณะทัวร์แสวงบุญอินเดีย ถ่ายรูปหมู่ที่รูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินี" "คณะทัวร์แสวงบุญ ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าสถานที่ประสูติ ลุมพินี"
แวะทาโรตี ชา กาแฟที่ วัดไทยนวราชย์รัตนาราม ก่อนข้ามด่านเนปาล พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ลุมพินี วิหารมายาเทวี สร้างครอบสถานที่ประสูติ

 วันที่ 3 : 22 กุมภาพันธ์ 2566 : ลุมพินี - สาวัตถี

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยอนาฑบิณฑิกเศรษฐี

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปกลับอินเดีย ผ่านกระบวนการเข้าเมืองของอินเดียและแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 กันอีกสักครั้ง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่ติดใจโรตีอารีดอยของที่วัดค่ะ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่สาวัตถี มหานครคนดี สาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล สมัยพุทธกาลสาวัตถีจึงเป็นเมืองใหญ่มีคนมาศัยอยู่มากมาย

เจ้าครองแคว้นคือพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ซึ่งรักและศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามาก จนอยากดองด้วยถึงขั้นส่งคนไปเจ้าหญิงจากแคว้นสักกะมาแต่งงาน จนสุดท้ายกลายเป็นโศกอนาฏกรรมล้างวงศ์วานของพระพุทธเจ้า

(หากอยากฟังต่อ จองทัวร์เลยค่ะ)ที่นี่เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา จึงตรัสสอนพระสูตรมากมายที่นี่ เราจะไปกราบสักการะสถานที่สำคัญเหล่านี้

 • วัดเชตวันมหาวิหาร ชาวพุทธคงคุ้นเคยกันดีกับผู้สร้างนั่นคืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เราจะไปดู ไปสวดมนต์กันที่สถานที่จริงกันค่ะ
 • อานันทโพธิ์ ปลูกจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนแรก เป็นต้นออริจินอลยืนต้นมาจวบจนปัจจุบัน
 • สถูปบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 • สถูปบ้านพ่อองคุลีมาล ใช่ค่ะ มหาโจรพันนิ้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
 • สถานที่พระเทวทัตโดนธรณีสูบ
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่วัดไทยสาวัตถี วิปัสสนา

 

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

สาวัตถี เป็นอีกเมืองที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถาน แต่เป็นอีกเมืองสำคัญของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา สาวัตถีอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นเมืองหลวงของแค้นโกศล ในสมัยพุทธกาลโกศลเป็นแคว้นใหญ่พอๆกับมคธและมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้า ด้วยความที่ทรงประทับที่นี่นานถึง 5 พรรษา จึงเกิดเหตุการณ์ เกิดพระสูตรมากมายที่นี่ ดังนั้นสาวัตถีจึงเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้ รวมถึงวัดเชตวันที่เราจะพาไปกราบสักการะ เป็นอีกวัดใหญ่ วัดดั้งเดิมในพุทธศาสนา การได้ไปกราบสักการะสักครั้งจึงเป็นโอกาสสำคัญของเรามากค่ะ

 

"คณะทัวร์แสวงบุญอินเดีย 2561 ถ่ายรูปหมู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถี " "อานันทโพธิ์ ที่วัดเชตวัน สาวัตถี"  
กุฏิพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ต้นอานันทโพธิ์ ปลูกจากกน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก   

 

วันที่ 4 : 23 กุมภาพันธ์ 2566  : สาวัตถี - พาราณสี

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องแม่น้ำคงคา

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี แห่งแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล พาราณสีเป็นเมืองใหญ่ เมืองสำคัญที่ปัจจุบันก็ยังสำคัญอยู่

หลังจากตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ทรงพิจารณาถึงคนที่จะสอนได้ และเล็งเห็นว่าเหล่าปัญจวัคคีย์นี้ล่ะที่มีธุลีในตาน้อยพอจะเข้าใจธรรมที่ทรงค้นพบจึงเดินจากพุทธคยามาพาราณสี พบปัญจวัคคีย์และเทศน์สอนธรรมบทแรก ธัมจักรกัปปวัตรสูตร (เราจะสวดมนต์บทนี้กันที่สถานที่จริง หัดสวดไปได้เลยนะคะ)

 • ธัมเมกขสถูป สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 • บริเวณโดยรอบป่าอิสิปตนมฤทายวัน
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ สถานที่เก็บรักษาหัวเสาอโศกที่สมบูรณ์และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุด

หลังจากนั้นพาท่านไปชมวิถีชีวิตชาวอินเดีย ที่ใช้ชีวิตแบบนี้มากว่า 4,000 ปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

 • ล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถี พิธัดั้งเดิมของคนอินเดีย 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่โรงแรม Pinacle

 


   ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

พาราณสี เป็นเมืองสำคัญของโลกในแง่สังคม วัฒนธรรม อารยธรรม ที่นี่ถูกกครองสลับกันไปมาระหว่างเจ้านครฮินดูและอิสลามจนถึงช่วงอังกฤษ แม่น้ำคงคาเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ถึงแม้จะเป็น Top Destination ขาดนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แค่ครั้งเดียว อยู่จำพรรษาเดียวคือช่วงเวลาหลังจากตรัสรู้และมาโปรดปัญจวัคคีย์ หลังจากนั้นไม่เสด็จมาที่นี่อีกเลยค่ะ

"คณะทัวร์แสวงบุญ สวดมนต์ที่ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา" "วิวริมฝั่งแม่น้ำคงคา พาราณสี อินเดีย" "ทัวร์แสวงบุญ สะพานบุญทัวร์ ถ่ายรูปหน้าพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สารนาถ"
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสงปฐมเทศนา ล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของคนอินเดีย พิพิธภัณฑ์สารนาถ เก็บรักษาพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามที่สุด

 

วันที่ 5 : 24 กุมภาพันธ์ 2566 : พาราณสี - พุทธคยา 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาและสถานที่สำคัญตามพุทธประวัติ 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางสู่พุทธคยา สถานที่สำคัญของเราย้อนเส้นทางการเดินทางของพระพุทธเจ้า ท่านเดินเท้าจากพุทธคยาไปพาราณสีแต่เรานั่งรถจากพาราณสีไปพุทธคยาระหว่างจะผ่านบริเวณป่าฝ้าย สถานที่พบภัทวัคคีย์ที่มาฮันนีมูนกับภรรยา แต่มีท่านหนึ่งยังไม่แต่งงานจึงจ้างนางโสเภณีมาเอนเตอร์เทน จนเกิดเรื่องราววุ่นวาย แต่สุดท้ายบรรลุธรรมกันหมด

เมื่อถึงพุทธคยาเราจะไปชมสถานที่สำคัญดังนี้ (สลับได้ตามเวลาและสถานการณ์หน้างาน)

 • เขาดงคสิริ เป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาของท่านค่ะ เจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาที่นี่ 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ 
 • สถูปบ้านนางสุชาดา
 • สถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ลอยถาดอธิษฐานจิตว่าจะตรัสรู้
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

 


 

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

พุทธคยา ชื่อเดิมคืออุรุเวลาเสนานิคม ที่นี่นอกจากเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถาน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้แล้ว ยังมีกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มแรกๆที่ทรงมาโปรดนั่นคือเหล่านักบวชชลิล ชลิลคือนักบวชกลุ่มหนึ่งเน้นการบูชาไฟ หลังจากโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 แล้ว ทรงเดินกลับมาเพื่อมาสอนชลิลกลุ่มนี้ ทั้งที่ชลิลกลุ่มนี้อยู่ใกล้กว่าแต่กลับไม่สอนก่อน ทรงเดิน 11 วันไปที่พาราณสี เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วค่อยกลับมาสอนชลิล นั่นแสดงว่าท่านต้องมีเหตุผลแน่นอน หากเราศึกษาพุทธประวัติในเชิงประจักษ์แนวนี้ เราจะเข้าใจการทำงาน วิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแน่นอนค่ะ

"สะพานบุญทัวร์ ณ ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา" "สะพานบุญทัวร์ ถ่ายรูปหมู่ ณ วัดภูฐาน พุทธคยา"
เขาดงคสิริ สถานที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกรกริยานาน 6 ปี วัดภูฐาน วัดนานาชาติรอบพุทธคยา

 

วันที่ 6 : 25 กุมภาพันธ์ 2566  : พุทธคยา 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : ปฏิบัติธรรมอิสระต้นพระศรีมหาโพธิ์ ช้อปปิ้งของฝาก 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัด และออกมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้เวลาสำหรับปฏิบัติส่วนตัวอิสระตามอัธยาศัย

กลางวันกลับไปทานอาหารที่วัดเนรัญและทอดผ้าป่าบำรุงวัดและช่วงบ่าย ตารางสบายๆค่ะ

 • ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งของฝาก
 • ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส
"คณะแสวงบุญ ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าเจดีย์มหาโพธิ์ พุทธคยา"
รูปหมู่สวยๆ ณ เจดีย์มหาโพธิ์ วันสุดท้ายมีเวลาเยอะ ตามเก็บถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนค่ะ
"ทัวร์แสวงบุญ แห่ผ้าห่มถวายพระพุทธเมตตา" "คณะทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน ถ่ายรูปหมู่ในวิหารพระพุทธเมตตา" "คณะทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน ทอดผ้าป่าถวายวัดเนรัญชราวาส พุทธคยา อินเดีย"
ร่วมห่มผ้าถวายพระพุทธเมตตา รูปหมู่ภายในวิหารพระพุทธเมตตา ร่วมทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนรัญชราวาส

 

"คณะพระสงฆ์ กราบสักการะสัตตมหาสถาน ณ พุทธคยา" "ผู้คนภายในวิหารประดิษฐพระพุทธเมตตา" "ตึกที่พัก ตึกหลวงพ่อแดง ณ วัดเนรัญชราวาส"
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 พุทธคยา พระพุทธเมตตา ณ เจดีย์มหาโพธิ์ พุทธคยา  วัดเนรัญชราวาส ที่พักคืนนี้ค่ะ

วันที่ 7 : 26 กุมภาพันธ์ 2566  : พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 

สถานที่จะพาญาติธรรมไปกราบสักการะ : วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา, หลวงพ่อองค์ดำ, มหาวิทยาลัยนาลันทา

ช่วงเช้า-บ่าย

ทานอาหารเช้าที่วัดเนรัญชราวาสและออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากในชีวิตของพระพุทธเจ้า ราชคฤห์แห่งนี้เป็นเมืองแรกในแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนาตั้งมั่นโดยมีพุทธสาวกคนสำคัญคือพระเจ้าพิมพิสาร ปาวารณาตัวเป็นพุทธศาสนิกชน ในราชคฤห์จึงมีสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาและกราบสักการะเช่น

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • วัดและสถานพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัฏ
 • ยอดเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า ตรัสเทศน์หลายพระสูตรที่นี่และมีถ้ำอัครสาวกทั้งสอง และสถานที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม
 • คุกสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ถูกจับขังโดยลูกชายของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรูเพราะหลงผิดไปคบคิดกับพระเทวทัต
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำสาธารณของคนอินเดียท้องถิ่น สถานที่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท้องถิ่น แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอินเดียแล้วยังแสดงธรรมได้ชัดเจนอีกด้วย

ทานกลางวันกันที่วัดไทยสิริราชคฤห์และเดินทางต่อไปที่นาลันทา เมืองใกล้ๆเพื่อไปกราบสักการะ

 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผาทำลายจากกองทัพมุสลิมแต่เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ ท่านจึงขึ้นชื่อเรื่องการให้พรด้านสุขภาพ ไปขอพรท่านกันค่ะ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา ด้านในมีสถูปพระสารีบุตร สถานที่ท่านโปรดโยมแม่ก่อนนิพพาน

เรื่องราวเหล่านี้แค่เกริ่นๆค่ะ พอไปถึงสถานที่จริงๆได้ฟังวิทยากรกันเพลินหู ดูข้างทางกันเพลินตาแน่นอนค่ะ

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่วัดเนรัญชราวาส

 


 

 ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

ราชคฤห์ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถาน 4 ตำบลแห่งใดเลย แต่เป็นเมืองสำคัญมากในยุคพุทธกาลเพราะเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ 1 ในแคว้นมหาอำนาจในยุคนั้น ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเคยเจอเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก่อนแล้วเมื่อครั้งทรงออกบวชและเดินมาจากกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ด้วยวรรณะ ผิวพรรณ หน้าตา เมื่อมาถึงราชคฤห์ชาวบ้านก็อื้ออึงกันถึงความงามจนพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบพร้อมเสนอให้ออกจากเพศนักบวชแล้วมาช่วยกันปกครองแคว้นมคธ เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิเสธไป พระเจ้าพิมพิสารจึทูลขอว่าหากทรงตรัสรู้ธรรมเมื่อใดให้มาโปรดท่านด้วย เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ก็ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ทรงเสด็จกลับไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร และพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นที่ราชคฤห์เป็นแห่งแรกในโลก นับจากนั้นเป็นต้นมา

 

"คณะพระสงฆ์กราบพระพุทธรูป ณ วัดเวฬุวัน ราชคฤห์" "พระและญาติโยม ถ่ายรูปหมู่ ณ เขาคิชกูช ราชคฤห์" "ทริปกราบสักการะสังเวชนียสถาน อชันต้า เอลโลร่า 2563"
วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา กุฏิพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูช ราชคฤห์ หลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา เตรียมน้ำมันมะพร้าวไปทาขอพรเรื่องสุขภาพค่ะ

วันที่ 8 : 27 กุมภาพันธ์ 2566  : พุทธคยา 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : ปฏิบัติธรรมอิสระต้นพระศรีมหาโพธิ์ ช้อปปิ้งของฝาก 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัด และออกมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้เวลาสำหรับปฏิบัติส่วนตัวอิสระตามอัธยาศัย

กลางวันกลับไปทานอาหารที่วัดเนรัญและทอดผ้าป่าบำรุงวัดและช่วงบ่าย ตารางสบายๆค่ะ

 • ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งของฝาก
 • ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่ 9 : 28 กุมภาพันธ์ 2566  : พุทธคยา - โกลกาต้า - กรุงเทพ 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัด และออกเดินทางสู่สนามบินคยา บินสายการบินIndigo ไฟลท์ 6e115 พุทธคยา - โกลกาต้า

 

รอต่อเครื่องด้วยสายการบินเดียวกัน ไฟลท์ 6e77 เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ

ถึงกรุงเทพประมาณ 01.20 น.ของวันที่ 1 มีนาคม 2566 ค่ะ


 หมายเหตุ

 • การเดินทางตามเส้นทางสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางในระยะทางพอสมควรและระหว่างทางไม่มีร้านอาหารตามแบบสากลที่เหมาะสมกับคนไทย จึงมีความจำเป็นต้องทานอาหารแบบแพ็คกล่องจากวัดไทยเพื่อความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัยของญาติโยมค่ะ
 • ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยหลายด้าน กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัยได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย และความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของญาติธรรมเป็นหลักค่ะ