โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 

28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

 

รายละเอียดย่อ

1. สถานที่เยี่ยมชม : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล+เมืองสำคัญ

 • สังเวชนียสถานแห่งที่่ 1 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3สถานที่ประสูติ : ลุมพินี 
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 4สถานที่ปรินิพพาน : กุสินารา
 • เมืองสำคัญตามเส้นทาง : ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี สาวัตถี 

2. การเดินทาง 

 •  สายการบิน Air Asia fd122/123 บินตรงคยา (เสริฟอาหารบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.)
 • รถบัสส่วนตัวตลอดเส้นทาง (ไม่ต้องเปลี่ยนรถ ของอะไรที่ใช้บนรถเช่นหมอน ผ้าห่ม ของฝากที่ยังไม่ได้แพ็คเอาไว้บนรถได้ ไม่ต้องเอาลงทุกวัน)

3. ที่พัก : วัดไทย + โรงแรม

 • พุทธคยา พัก 2 คืน : วัดเนรัญชราวาส (สร้างโดยหลวงพ่อถาวร จิตตวโร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม)
 • ราชคฤห์ : วัดไทยเวฬุวัน (อดีตวัดไทยสิริราชคฤห์ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ / ดร.วิเชียร วชิรวํโส )
 • กุสินารา : วัดกุสาวดีพุทธวิหาร (สร้างโดยหลวงพ่อบุญเลิศ พระครูอาทรธรรมานุสิฐ )
 • ลุมพินี : โรงแรม Zambala ห่างจากทางเข้าด้านข้างลุมพินี 5 นาที
 • สาวัตถี : วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา (สร้างโดยดร.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ)
 • พาราณสี : โรงแรม SGT Plaza 

4. อาหาร 

 • วัดไทยทานอาหารไทยจากพี่ๆแม่ครัวจิตอาสา
 • โรงแรมทานอาหารนานาชาติ อินเดีย ไทย จีน (โรงแรมที่เลือกมาคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำอาหารสำหรับเราให้ทานได้ รสชาติดี ไม่ใช่อหารอินเดียท่องถิ่นค่ะ)
 • ระหว่างทางทานอาหารแพ็คกล่องจากวัดไทย เพราะระหว่างทางไม่มีร้านอาหารที่เหมาะสมที่คณะจะแวะลงได้ค่ะ

5. ค่าใช้จ่าย 

 • ท่านละ 38,500 บาท (รวมทุกอย่างไม่มีการเก็บค่าทัวร์เพิ่มหน้างาน)
 • จองพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 38,000 บาท
 • จองพร้อมกัน 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 37,500 บาท

5.1 ราคารวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าภาษีสนามบิน // ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่า 2 ประเทศอินเดีย เนปาล 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (วิริยะประกันภัย)

5.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์(คนขับรถ เด็กรถ ไกด์อินเดีย เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของวัด ท่านละ 800 บาท /คน
 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่  1 : 18 ตุลาคม 2564 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - คยา - ราชคฤห์

04.30น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 1 สายการบิน Air Asia 
08.20น. ออกเดินทางสู่เมืองคยา โดยสายการบิน Air Asiaไฟลท์ fd122 กรุงเทพ-คยา ทานอาหารเช้าบนเครื่อง
10.40น. ถึงสนามบินคยา
12.00น.  ทานอาหารกลางวันที่วัดเนรัญชราวาส
13.00น.

เดินทางเมืองราชคฤห์ (ระยะทาง 95 กม. ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.50 ชม.) 

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • วัดและสถานพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัฏ
 • ยอดเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า ตรัสเทศน์หลายพระสูตรที่นี่และมีถ้ำอัครสาวกทั้งสอง และสถานที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม
 • คุกสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ถูกจับขังโดยลูกชายของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรูเพราะหลงผิดไปคบคิดกับพระเทวทัต
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำสาธารณของคนอินเดียท้องถิ่น สถานที่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท้องถิ่น แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอินเดียแล้วยังแสดงธรรมได้ชัดเจนอีกด้วย
18.00น. ทานอาหารเย็น ทำบุญทอดผ้าป่าและพักผ่อนที่วัดไทยสิริราชคฤห์

 

 วันที่ 2 : 19 ตุลาคม 2564 / ราชคฤห์ - นาลันทา -ไวสาลี - กุสินารา 

สถานที่จะพาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่ปรินิพพาน, มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา ระหว่างทางแวะนาลันทาเพื่อไปกราบสักการะ

 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผาทำลายจากกองทัพมุสลิมแต่เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ ท่านจึงขึ้นชื่อเรื่องการให้พรด้านสุขภาพ ไปขอพรท่านกันค่ะ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา ด้านในมีสถูปพระสารีบุตร สถานที่ท่านโปรดโยมแม่ก่อนนิพพาน

เรื่องราวเหล่านี้แค่เกริ่นๆค่ะ พอไปถึงสถานที่จริงๆได้ฟังวิทยากรกันเพลินหู ดูข้างทางกันเพลินตาแน่นอนค่ะ

หลังจากนั้นเดินทางผ่านสะพานที่ยาวที่สุดในอินเดีย สะพานมหาตมะคานธี เข้าสู่เมืองไวสาลีเมืองเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลระหว่างทางแวะกราบสักการะ

 • วัดป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีขอบวช 
 • เสาอโศกต้นที่สมบรณ์ที่สุด

เสาอโศกนั้นเป็นจุดหมุดหมายสำคัญในการแสดงว่าสถานที่นี้คือสังเวชนียสถาน เสาอโศกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ในราชวงศ์เมารยะ ช่วงยุคหลังพระพุทธเจ้าประมาณ 200 ปี

ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาของเรา ในเส้นทางสังเวชนียสถาน เสาอโศกที่ไวสาลีเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุด แต่เราจะไปเห็นหัวเสา แค่หัวเสาที่สมบูรณ์ที่สารนาถ พาราณสีกันค่ะ

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเกสรียา แวะชมมหาสถูปเกสรียา สถูกต้นแบบของบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันและเดินทางต่อสู่กุสินารา 

 • กราบสักการะมหาปรินิพพานสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
 • กุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ช่วงค่ำ ทานอาหารเย็นและเข้าที่พักที่วัดกุสาสดี พุทธวิหาร

วันที่ 3 : 20 ตุลาคม 2564 : กุสินารา - ลุมพินี 

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางสู่ด่านชายแดนอินเดีย เนปาล เสาโนรี ก่อนจะข้ามด่านแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 

ผ่านกระบวนการตรวจคนออกเมืองกันก่อนแล้วเดินทางไปสู่จุดหมายของเรา

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ลุมพินี สถานที่ประสูติ 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่วัดไทยลุมพินี

วันที่ 4 : 21 ตุลาคม 2564 ลุมพินี - สาวัตถี

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยอนาคบิณฑิกเศรษฐี

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางไปกลับอินเดีย ผ่านกระบวนการเข้าเมืองของอินเดียและแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 กันอีกสักครั้ง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่ติดใจโรตีอรีดอยของที่วัดค่ะ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่สาวัตถี มหานครคนดี สาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล สมัยพุทธกาลสาวัตถีจึงเป็นเมืองใหญ่มีคนมาศัยอยู่มากมาย

เจ้าครองแคว้นคือพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ซึ่งรักและศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามาก จนอยากดองด้วยถึงขั้นส่งคนไปเจ้าหญิงจากแคว้นสักกะมาแต่งงาน จนสุดท้ายกลายเป็นโศกอนาฏกรรมล้างวงศ์วานของพระพุทธเจ้า

(หากอยากฟังต่อ จองทัวร์เลยค่ะ)ที่นี่เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา จึงตรัสสอนพระสูตรมากมายที่นี่ เราจะไปกราบสักการะสถานที่สำคัญเหล่านี้

 • วัดเชตวันมหาวิหาร ชาวพุทธคงคุ้นเคยกันดีกับผู้สร้างนั่นคืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เราจะไปดู ไปสวดมนต์กันที่สถานที่จริงกันค่ะ
 • อานันทโพธิ์ ปลูกจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนแรก เป็นต้นออริจินอลยืนต้นมาจวบจนปัจจุบัน
 • สถูปบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 • สถูปบ้านพ่อองคุลีมาล ใช่ค่ะ มหาโจรพันนิ้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
 • สถานที่พระเทวทัตโดนธรณีสูบ
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น ทอดผ้าป่าและพักผ่อน ณ วัดไทยสาวัตถีวิปัสสนา

วันที่ 5 : 22 ตุลาคม 2564 สาวัตถี - พาราณสี

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ล่องแม่น้ำคงคา

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี แห่งแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล พาราณสีเป็นเมืองใหญ่ เมืองสำคัญที่ปัจจุบันก็ยังสำคัญอยู่

หลังจากตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ทรงพิจารณาถึงคนที่จะสอนได้ และเล็งเห็นว่าเหล่าปัญจวัคคีย์นี้ล่ะที่มีธุลีในตาน้อยพอจะเข้าใจธรรมที่ทรงค้นพบจึงเดินจากพุทธคยามาพาราณสี พบปัญจวัคคีย์และเทศน์สอนธรรมบทแรก ธัมจักรกัปปวัตรสูตร (เราจะสวดมนต์บทนี้กันที่สถานที่จริง หัดสวดไปได้เลยนะคะ)

 • ธัมเมกขสถูป สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 • บริเวณโดยรอบป่าอิสิปตนมฤทายวัน
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ สถานที่เก็บรักษาหัวเสาอโศกที่สมบูรณ์และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุด

หลังจากนั้นพาท่านไปชมวิถีชีวิตชาวอินเดีย ที่ใช้ชีวิตแบบนี้มากว่า 4,000 ปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

 • ล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถี พิธัดั้งเดิมของคนอินเดีย 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น ทอดผ้าป่าและพักผ่อน ณ วัดไทยพาราณสีวิปัสสนา

วันที่ 6 : 23 ตุลาคม 2564 พาราณสี - พุทธคยา 

สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา ชมสถานที่สำคัญตามพุทธประวัติ 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางสู่พุทธคยา สถานที่สำคัญของเราย้อนเส้นทางการเดินทางของพระพุทธเจ้า ท่านเดินเท้าจากพุทธคยาไปพาราณสีแต่เรานั่งรถจากพาราณสีไปพุทธคยาระหว่างจะผ่านบริเวณป่าฝ้าย สถานที่พบภัทวัคคีย์ที่มาฮันนีมูนกับภรรยา แต่มีท่านหนึ่งยังไม่แต่งงานจึงจ้างนางโสเภณีมาเอนเตอร์เทน จนเกิดเรื่องราววุ่นวาย แต่สุดท้ายบรรลุธรรมกันหมด

เมื่อถึงพุทธคยาเราจะไปชมสถานที่สำคัญดังนี้ (สลับได้ตามเวลาและสถานการณ์หน้างาน)

 • เขาดงคสิริ เป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาของท่านค่ะ เจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาที่นี่ 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ 
 • สถูปบ้านนางสุชาดา
 • สถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ลอยถาดอธิษฐานจิตว่าจะตรัสรู้
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

วันที่ 7 : 24 ตุลาคม 2564 พุทธคยาเต็มวัน

 สถานที่พาญาติธรรมไปกราบสักการะ : ปฏิบัติธรรมอิสระต้นพระศรีมหาโพธิ์ ช้อปปิ้งของฝาก 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัด และออกมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้เวลาสำหรับปฏิบัติส่วนตัวอิสระตามอัธยาศัย

กลางวันกลับไปทานอาหารที่วัดเนรัญและทอดผ้าป่าบำรุงวัดและช่วงบ่าย ตารางสบายๆค่ะ

 • ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งของฝาก
 • ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

วันที่ 8 : 25 ตุลาคม 2564 พุทธคยา - กรุงเทพ 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัด และออกเดินทางสู่สนามบินคยา

ช่วงบ่าย

เช็คอินสายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd123 เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร สนามบินดอนเมือง

โดยสวัสดิภาพ


 

  หมายเหตุ

 • การเดินทางตามเส้นทางสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางในระยะทางพอสมควรและระหว่างทางไม่มีร้านอาหารตามแบบสากลที่เหมาะสมกับคนไทย จึงมีความจำเป็นต้องทานอาหารแบบแพ็คกล่องจากวัดไทยเพื่อความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัยของญาติโยมค่ะ
 • ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยหลายด้าน กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัยได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย และความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของญาติธรรมเป็นหลักค่ะ