ทัวร์แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 5-15 ธค. 2567

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล + ทัชมาฮาล

5-15 ธค. 2567* 

 บินตรงคยา full service

พักโรงแรม 

 

* ตรงวันหยุดยาวและตรงช่วงสาธยายพระไตรปิฎก คนที่พุทธคยาจะเยอะมาก จึงจัดเผื่อเวลาที่พุทธคยาค่ะ 

 

รายละเอียดการเดินทาง

ระยะเวลา  11 วัน 10 คืน
ราคา  

65,500 บาท(รวมทุกอย่าง)

ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่า 2 ประเทศอินเดีย เนปาล 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

ราคาไม่รวม 

 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 
 • ทิปคนขับ เด็กรถ ไกด์อินเดียตามความพึงพอใจ
สายการบิน 

กรุงเทพ - คยา : Thai Airways TG328 : 12.20-14.30 น. : น้ำหนัก 25kgs+อาหาร 

นิวเดลี - กรุงเทพ : Thai Airways TG316 : 00.20-05.45น. : น้ำหนัก 25kgs+อาหาร 

ที่พัก

พักโรงแรม 

พุทธคยา พักวัดเนรัญชราวาส (ห้องพักดีกว่าโรงแรมหลายที่ในพุทธคยา)

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

จำนวนสมาชิก ไม่เกิน 25 ท่าน

เมืองที่ไป สถานที่เยี่ยมชม 

พุทธคยา

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์พุทธคยา

 • เขาดงคสิริสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา
 • สถูปบ้านนางสุชาดาและสถานที่ถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ลอยถาดอธิษฐาน 
 • อาศรมอุรุเวละกัสสปะ 

สารนาถ พาราณสี

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูปและสถานที่ภายในป่าอิสิมฤคทายวันเดิม

 • ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมพิธีบูชาคงคาอารตีและการเผาศพของคนฮินดู
กุสินารา
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ดับขันธปรินิพพาน 
 • มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พุทธสรีระ
ลุมพินี เนปาล
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่ประสูติ
ราชคฤห์
 • เขาคิชกูช สถานที่พักผ่อนอิริยาบท สถานที่วัสสการพรามณ์มาทูลถามวิธีตีแคว้นวัชชี
 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • สถานที่อาบน่ำตามหลักความเชื่อด้านวรรณะ ตะโปทาราม
นาลันทา
 • โบราณสถานมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
 • สถูปพระสารีบุตร
 • หลวงพ่อองค์ดำนาลันทา
สาวัตถี
 • วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี สถานที่ประทับนานที่สุดกว่า 25 พรรษา
 • สถูปบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 • สถูปบ้านพ่อองคุลีมาล
อักรา
 • ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 
 • อักราฟอร์ต พระราชวังแลัฐานที่มั่นของราชวงศ์โมกุล

รายชื่อที่พัก

พุทธคยา  วัดเนรัญชราวาส
พาราณสี โรงแรม Primeland
กุสินารา โรงแรม Om International
ลุมพินี โรงแรม Five Element
สาวัตถี โรงแรม Platinum
อักรา  โรงแรม Ramada
นิวเดลี โรงแรม The Corus Hotel

ดูรูปที่พักและบรรยากาศ

โปรแกรมการเดินทาง  5-15 ธันวาคม 2567

วันที่  1 : 5 ธันวาคม 2567 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - คยา

 08.30 น. พบกันที่สนามบิน อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศประตู 4 สายการบิน Thai Airways

09.00 น. เช็คอินสายการบินไฟลท์ TG327 เดินทางสู่สนามบินคยา ใ้ชเวลาเดินทาง 3.20 ชม. 

14.00 น. ถึงสนามบินคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน

 • เอกสารฟ้าจัดการเขียนให้ทั้งหมด ตอนคุณแอร์โอสเตสมาแจกรับเอกสารไว้แล้วนอนต่อได้เลยค่ะ
 • ตม.อินเดียที่คยามีประมาณ 4-5 เคาเตอร์ น้อยมากและทำงานช้ามาก ค่อยๆเปิดเล่มพาสปอต ค่อยๆแสกน เราอาจใช้เวลาที่ขั้นตอนนี้สักพัก ถือเป็นการรับน้องด่านแรกนะคะ

ผ่านตม.มารับกระเป๋า แล้วเดินทางต่ไปทานกลางวันกันที่วัดเนรัญชราวาส พักผ่อนให้หายเพลียจากการเดินทางแล้วออกไปกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 กันค่ะ 

ใช้เวลาสวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินดูรอบๆและกลับมาทานอาหารเย็นพักผ่อนที่วัด เตรียมตัวเพื่อเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าในวัดถัดไป

 

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย เนปาล 9-18พย.2565 ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-11พย.2565
บริเวณเจดีย์พุทธคยา  พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา ที่พัก วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่  2 : 3 ธันวาคม 2566  : พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 

ช่วงเช้า-บ่าย

ทานอาหารเช้าที่วัดเนรัญชราวาสและออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากในชีวิตของพระพุทธเจ้า ราชคฤห์แห่งนี้เป็นเมืองแรกในแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนาตั้งมั่นโดยมีพุทธสาวกคนสำคัญคือพระเจ้าพิมพิสาร ปาวารณาตัวเป็นพุทธศาสนิกชน ในราชคฤห์จึงมีสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาและกราบสักการะเช่น

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • วัดและสถานพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัฏ
 • ยอดเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า ตรัสเทศน์หลายพระสูตรที่นี่และมีถ้ำอัครสาวกทั้งสอง และสถานที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม
 • คุกสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ถูกจับขังโดยลูกชายของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรูเพราะหลงผิดไปคบคิดกับพระเทวทัต
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำสาธารณของคนอินเดียท้องถิ่น สถานที่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท้องถิ่น แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอินเดียแล้วยังแสดงธรรมได้ชัดเจนอีกด้วย

ทานกลางวันกันที่วัดไทยสิริราชคฤห์และเดินทางต่อไปที่นาลันทา เมืองใกล้ๆเพื่อไปกราบสักการะ

 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผาทำลายจากกองทัพมุสลิมแต่เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ ท่านจึงขึ้นชื่อเรื่องการให้พรด้านสุขภาพ ไปขอพรท่านกันค่ะ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา ด้านในมีสถูปพระสารีบุตร สถานที่ท่านโปรดโยมแม่ก่อนนิพพาน

เรื่องราวเหล่านี้แค่เกริ่นๆค่ะ พอไปถึงสถานที่จริงๆได้ฟังวิทยากรกันเพลินหู ดูข้างทางกันเพลินตาแน่นอนค่ะ

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่วัดเนรัญชราวาส

 ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

ราชคฤห์ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถาน 4 ตำบลแห่งใดเลย แต่เป็นเมืองสำคัญมากในยุคพุทธกาลเพราะเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ 1 ในแคว้นมหาอำนาจในยุคนั้น ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารผู้ซึ่งเคยเจอเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก่อนแล้วเมื่อครั้งทรงออกบวช ด้วยผิวพรรณ หน้าตา เมื่อมาถึงราชคฤห์ชาวบ้านก็ลืออื้ออึงกันถึงความงามจนพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบพร้อมเสนอให้ออกจากเพศนักบวชแล้วมาช่วยกันปกครองแคว้นมคธ เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิเสธไป พระเจ้าพิมพิสารจึทูลขอว่าหากทรงตรัสรู้ธรรมเมื่อใดให้มาโปรดท่านด้วย เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ก็ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ทรงเสด็จกลับไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร และพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นที่ราชคฤห์เป็นแห่งแรกในโลก นับจากนั้นเป็นต้นมา

 

วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา เมืองราชคฤห์ หลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา
วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา กุฏิพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูช ราชคฤห์ หลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา เตรียมน้ำมันมะพร้าวไปทาขอพรเรื่องสุขภาพค่ะ

 

วันที่ 3 :  7 ธันวาคม 2567 : พุทธคยาเต็มวัน 

 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกมาที่เขาดงคสิริ เป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาของท่านค่ะ เจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาที่นี่ 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ 

กลางวันกลับไปทานอาหารที่วัดเนรัญชราวาสและทอดผ้าป่าบำรุงวัดและช่วงบ่าย ตารางสบายๆค่ะ

 • ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้ง
 • ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่ 4 :  8 ธันวาคม 2567 : พุทธคยาเต็มวัน 

 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและเดินทางไปชมสถานที่สำคัญดังนี้ (สลับได้ตามเวลาและสถานการณ์หน้างาน)

 • สถูปบ้านนางสุชาดา
 • สถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ลอยถาดอธิษฐานจิตว่าจะตรัสรู้

กลางวันกลับไปทานอาหารที่วัดเนรัญและทอดผ้าป่าบำรุงวัดและช่วงบ่าย ตารางสบายๆค่ะ

 • ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้ง
 • ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่ 5 :  9 ธันวาคม 2567 : พุทธคยา-พาราณสี 

 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี แห่งแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล พาราณสีเป็นเมืองใหญ่ เมืองสำคัญที่ปัจจุบันก็ยังสำคัญอยู่

หลังจากตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว ทรงพิจารณาถึงคนที่จะสอนได้ และเล็งเห็นว่าเหล่าปัญจวัคคีย์นี้ล่ะที่มีธุลีในตาน้อยพอจะเข้าใจธรรมที่ทรงค้นพบจึงเดินจากพุทธคยามาพาราณสี พบปัญจวัคคีย์และเทศน์สอนธรรมบทแรก ธัมจักรกัปปวัตรสูตร (เราจะสวดมนต์บทนี้กันที่สถานที่จริง หัดสวดไปได้เลยนะคะ)

 • ธัมเมกขสถูป สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 • บริเวณโดยรอบป่าอิสิปตนมฤทายวัน
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ สถานที่เก็บรักษาหัวเสาอโศกที่สมบูรณ์และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุด

หลังจากนั้นพาท่านไปชมวิถีชีวิตชาวอินเดีย ที่ใช้ชีวิตแบบนี้มากว่า 4,000 ปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

 • ล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถี พิธัดั้งเดิมของคนอินเดีย 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่โรงแรม Primeland

 

ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

 พาราณสี เป็นเมืองสำคัญของโลกในแง่สังคม วัฒนธรรม อารยธรรม ที่นี่ถูกกครองสลับกันไปมาระหว่างเจ้านครฮินดูและอิสลามจนถึงช่วงอังกฤษ แม่น้ำคงคาเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ถึงแม้จะเป็น Top Destination ขาดนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แค่ครั้งเดียว อยู่จำพรรษาเดียวคือช่วงเวลาหลังจากตรัสรู้และมาโปรดปัญจวัคคีย์ หลังจากนั้นไม่เสด็จมาที่นี่อีกเลยค่ะ

 

ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเมืองพาราณสี พิพิธภัณฑ์สารนาถ
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสงปฐมเทศนา ล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของคนอินเดีย พิพิธภัณฑ์สารนาถ เก็บรักษาพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามที่สุด

 

วันที่ 6 :  10 ธันวาคม 2567 : พาราณสี - กุสินารา 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา ชื่อเดิมคือกุสาวดี 

 • กราบสักการะมหาปรินิพพานสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
 • กุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ช่วงค่ำ ทานอาหารเย็นและเข้าที่พักที่โรงแรม Om International

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

กุสินาราในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเล็กในแคว้นมัลละ แต่สมัยดั้งเดิมก่อนยุคพุทธกาลเป็นเมืองใหญ่มากชื่อเมืองกุสาวดี ปกครองโดยพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ยิ่งใหญ่มากในช่วงนั้น ของวิเศษใดๆที่หาได้เป็นของพระเจ้ามหาสุทัสสนะหมด ซึ่งพระเจ้ามหาสุทัสสนะก็คือชาติภพก่อนๆของพระพุทธเจ้าและท่านก็กลับมาปรินิพพานที่กุสินาราแห่งนี้

สถูปปรินิพพาน ทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง ทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย. 2565  
มหาปรินิพพานสถูป สร้างครอบสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน กุสินารา มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมสรีระ กุสินารา  

 

 วันที่ 7 :  11 ธันวาคม 2566 : กุสินารา - ลุมพินี 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมและออกเดินทางสู่ด่านชายแดนอินเดีย เนปาล เสาโนรี ก่อนจะข้ามด่านแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 

ผ่านกระบวนการตรวจคนออกเมืองกันก่อนแล้วเดินทางไปสู่จุดหมายของเรา

 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ลุมพินี สถานที่ประสูติ 
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่โรงแรม Five Elements

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

ลุมพินี ปัจจุบันอยู่ในเขตแดนของประเทศเนปาลแต่สมัยเดิมลุมพินีตั้งอยู่ในเขตแดนของอินเดียตั้งแต่สมัยอินเดียยังเป็นมหาชนบท (มหาชนบทแปลว่าเมืองเจริญ) ลุมพินีดั้งเดิมคือสถานที่บริเวณแคว้นสักกะบ้านเกิด บ้านพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในประเทศเนปาล เราก็จะมากราบกันค่ะ ราคาทัวร์รวมวีซ่าเนปาลแล้วค่ะ ลุมพินีไม่ใช่เมืองแต่เป็นสวนพักระหว่างเมือง ที่เจ้าชายสิทธัตถะมาประสูติที่ลุมพินีเพราะในสมัยพุทธกาลเป็นธรรมเนียมของหญิงที่จะเดินทางไปคลอดที่บ้านแม่ แต่พระนางสิริมหามายาไปไม่ทัน จึงทรงมีประสูติกาลที่สวนลุมพินี

 

วัดไทย 960 แวะพักผ่อนก่อนข้ามด่าน เนปาล ในทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 ลุมพินี เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 ลุมพินี สถานที่ประสูติ ในทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565
วัดไทย 960 แวะพักผ่อนก่อนข้ามด่าน เนปาล ในทัวร์สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 พระพุทธเจ้าน้อยที่คนไทยคุ้นเคย มุมนี้ได้ถ่ายเดี่ยวทุกคนแน่นอนค่ะ วิหารมายาเทวี สร้างครอบสถานที่ประสูติ

 วันที่ 8 :  12 ธันวาคม 2566 : ลุมพินี - สาวัตถี

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปกลับอินเดีย ผ่านกระบวนการเข้าเมืองของอินเดียและแวะพักทานโรตีและเข้าห้องน้ำก่อนข้ามด่านที่วัดไทยนวราชย์รัตนาราม 960 กันอีกสักครั้ง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่ติดใจโรตีอารีดอยของที่วัดค่ะ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่สาวัตถี มหานครคนดี สาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล สมัยพุทธกาลสาวัตถีจึงเป็นเมืองใหญ่มีคนมาศัยอยู่มากมาย

เจ้าครองแคว้นคือพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ซึ่งรักและศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้ามาก จนอยากดองด้วยถึงขั้นส่งคนไปเจ้าหญิงจากแคว้นสักกะมาแต่งงาน จนสุดท้ายกลายเป็นโศกอนาฏกรรมล้างวงศ์วานของพระพุทธเจ้า

(หากอยากฟังต่อ จองทัวร์เลยค่ะ)ที่นี่เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา จึงตรัสสอนพระสูตรมากมายที่นี่ เราจะไปกราบสักการะสถานที่สำคัญเหล่านี้

 • วัดเชตวันมหาวิหาร ชาวพุทธคงคุ้นเคยกันดีกับผู้สร้างนั่นคืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เราจะไปดู ไปสวดมนต์กันที่สถานที่จริงกันค่ะ
 • อานันทโพธิ์ ปลูกจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนแรก เป็นต้นออริจินอลยืนต้นมาจวบจนปัจจุบัน
 • สถูปบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 • สถูปบ้านพ่อองคุลีมาล ใช่ค่ะ มหาโจรพันนิ้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
 • สถานที่พระเทวทัตโดนธรณีสูบ
ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อน ณ วัดไทยสาวัตถี

  ข้อมูลน่ารู้ตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

สาวัตถี เป็นอีกเมืองที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถาน แต่เป็นอีกเมืองสำคัญของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา สาวัตถีอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นเมืองหลวงของแค้นโกศล ในสมัยพุทธกาลโกศลเป็นแคว้นใหญ่พอๆกับมคธและมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้า ด้วยความที่ทรงประทับที่นี่นานถึง 5 พรรษา จึงเกิดเหตุการณ์ เกิดพระสูตรมากมายที่นี่ ดังนั้นสาวัตถีจึงเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้ รวมถึงวัดเชตวันที่เราจะพาไปกราบสักการะ เป็นอีกวัดใหญ่ วัดดังเดิมในพุทธศาสนา การได้ไปกราบสักการะสักครั้งจึงเป็นโอกาสสำคัญของเรามากค่ะ

 

ทัวร์แสวงบุญ 2565 อานันทโพธิ์ ปลูกจากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
กุฏิพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ต้นอานันทโพธิ์ ปลูกจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก 


 วันที่ 9 :  13 ธันวาคม 2566 สาวัตถี - อักรา 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางสู่อักรา วันนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งวันค่ะ 

ช่วงเย็นถึงอักรา ทานอาหารเย็นและพักผ่อนให้เต็มที่ เลือกชุดสวยๆไปเที่ยวทัชมาฮาลวัดถัดไป

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น และพักผ่อน ณ โรงแรม Ramada

 

 วันที่ 10 :  14 ธันวาคม 2566  : ทัชมาฮาล อักราฟอร์ค

 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมและไปชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก สร้างโดยพระเจ้าชาห์ จาฮันแห่งราชวงศ์โมกุล ราชวงศ์สุดท้ายก่อนอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

เที่ยง

ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย

ชมพระราชวังอักรา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Agra Fort พระราชวังที่ราชวงศ์โมกุลอาศัยอยู่และเป็นที่คุมขังพระเจ้าชาห์ จาฮันโดยลูกชาย พระเจ้าออรังคเซบ

เดินทางสู่เดลี พักผ่อน ณ โรงแรม Hotel Alka Classic หรือ The Corus Hotel

โรงแรมอยู่ใจกลาง Connaught Place วงเวียนช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สถานที่รวมตัวของผู้คนที่ทำงานให้อังกฤษสมัยอาณานิคม

 

วันที่ 11 : 15 ธันวาคม 2567 : นิวเดลีเต็มวัน - กรุงเทพ

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และออกเดินทางไปชม

 • India Gate หรืออนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่อินเดียเคยเข้าร่วมมา
 • กูตุปมินาร์ Qutub minar สุเหร่าทรงหอคอยซึ่งได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง สูงประมาณ 72.5 เมตร เท่ากับตึกสูง 20 ชั้น   กูตุปมินาร์นี้แสดงถึงจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยชาวมุสลิมในประเทศนี้สร้างขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ของอาณาจักรฮินดูสุดท้ายของเดลีเมื่อปี 1193 หลังจากนั้นอินเดียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ในศาสนาอิสลามจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในยุคต่อมา

เที่ยง

ทานข้าว ณ ร้านอาหารและเดินเล่น ช้อปปิ้งบริเวณ Connaught Place

21.00 น.

 ทานอาหารเย็นและออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ อินทิราคานธี

เช็คอินสายการบินไทย ไฟลท์ TG 316 ออกเดินทางเวลา 00.20 และถึงประเทศไทน สุวรรณภูมิเวลา 05.45น.ของวันที่ 16 ธันวาคม 2567

 

 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการเดินทางและอาหาร

อินเดียเป็นประเทศที่สามารถมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้สูง ดังนั้นการแพลนโปรแกรมทุกรอบ ฟ้าจะเผื่อเวลาสำหรับสิ่งนี้ เช่นการวันแรกที่ต้องผ่านตม.ที่พุทธคยาคือเผื่อเวลาเอาไว้เลย ถ้าเข้าต้นโพธิ์ไม่ได้วันนี้ยังมีเวลามาเก็บวันอื่น และด้วยเหตุความไม่แน่นอนสูงนี้เอง โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัยได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย และความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของญาติธรรมเป็นหลักค่ะ ไม่มีการตัดสถานที่แน่นอน แต่อาจจะสลับก่อนหลัง เช้าเย็นประมาณนี้ค่ะ ฟ้าเข้าใจว่าทุกคนตั้งใจไป ดังนั้นจะพาไปให้ครบเพื่อให้สมความตั้งใจค่ะ

เรื่องอาหารการเดินทางตามเส้นทางสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางในระยะทางพอสมควรและระหว่างทางไม่มีร้านอาหารตามแบบสากลที่เหมาะสมกับคนไทยเพราะเมืองสังเวชนียสถานตั้งอยู่ในเมืองต่างจังหวัด ความเจริญแบบที่เราคุ้นเคยกันหาแทบจะไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลำบากอะไรขนาดนั้นค่ะ ในส่วนของการทานอาหารจึงมีความจำเป็นต้องทานอาหารแบบแพ็คกล่องจากวัดไทย(ในบางวัน)เพื่อความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัยของทุกคนค่ะ