ปฏิบัติธรรมข้ามปี วัดเนรัญชราวาส 29 ธค. 2567 - 3 มค. 2568

วัดเนรัญชราวาส พุทธคยา เรียนเชิญทุกท่านให้เวลากับตัวเอง

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ข้ามปี ณ อุโบสถ วัดเนรัญชราวาส พุทธคยา อินเดีย*  

29 ธค.2567 - 3 มค.2568 (6วัน5คืน)

พักวัดเนรัญชราวาส (ห้องละ2-3ท่าน ห้องน้ำในตัว)

*โปรแกรมนี้เป็นโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทางวัดเนรัญชราวาสโดยมีสะพานบุญทัวร์เป็นผู้ประสานงาน

จัดเป็นโปรแกรมกลางไม่ได้บังคับถือศีล 8 (ทานอาหารเย็นปกติ) ท่านใดต้องการถือศีล 8 งดอาหารเย็น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานค่ะ

รายละเอียดที่พัก อาหาร สายการบิน 

1. สถานที่เยี่ยมชม : พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ราชคฤห์ เมืองที่พุทธนาตั้งมั่นเป็นเมืองแรก

 • สังเวชนียสถานแห่งที่่ 1 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
 • ราชคฤห์ เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่น
 • นาลันทา สถานที่ตั้งของมหาวิยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก

2. การเดินทาง (ไฟลท์แนะนำ) 

 • ดอนเมือง - พุทธคยา สายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd 122 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 08.20-10.10 
 • พุทธคยา - ดอนเมือง สายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd 123 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 10.40-14.50 

3. ที่พัก : วัดเนรัญชราวาส 

 • วัดเนรัญชราวาส (สร้างโดยหลวงพ่อถาวร จิตตวโร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม) ห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว มีน้ำอุ่น ผ้าปูและผ้าห่มสะอาด (กรุณาเตรียมถุงขยะและของใชส่วนตัว แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัวไปเองค่ะ)

4. อาหาร  

 • ทานอาหารไทย

5. ค่าใช้จ่าย  

 • ท่านละ 20,000 บาท *ไม่รวมตั๋วไปกลับ

5.1 ราคารวม

 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พัก // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

5.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน แนะนำแอร์เอเชียไฟลท์ fd122/123
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

 

โปรแกรมปฏิบัติธรรมข้ามปีตัวเต็ม 

 วันที่  1 : 29 ธันวาคม 2567 กรุงเทพ (ดอนเมือง) - พุทธคยา

04.30 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศประตู 1 สายการบิน Air Asia
05.00 น. เช็คอินสายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd122 เดินทางสู่สนามบินคยา ใ้ชเวลาเดินทาง 3.20 ชม. แต่อินเดียเวลาช้ากว่าไทย1.30 เวลาท้องถิ่นที่เราไปถึงจะบวกเพิ่มไปอีกนิดค่ะ
10.10 น.

ถึงสนามบินคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน

 •  เอกสารฟ้าจัดการเขียนให้ทั้งหมด ตอนคุณแอร์โอสเตสมาแจกรับเอกสารไว้แล้วนอนต่อได้เลยค่ะ
 • หัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานคอยให้ความช่วยเหลือทุกท่านในขั้นตอนผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท่านที่ไม่ค่อยเดินทางต่างประเทศ ไม่ต้องกังวลใจค่ะ

ผ่านตม.มารับกระเป๋า แล้วเดินทางต่อไปทานกลางวันกันที่วัดเนรัญชราวาส 

13.00 น.

พระครูวิเศษพุทธกิจบรรหาร เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาส กล่าวเปิดโครงการและผู้ปฏิบัติธรรมรับศีล 8* ณ พระอุโบสถวัดเนรัญชราวาส

* หากท่านใดไม่ถือศีล 8 ทานอาหารเย็นปกติ รับแค่ศีล 5 ค่ะ และทานอาหารเย็นปกติค่ะ

15.00 น.

นำพาผู้ปฏิบัติธรรมกราบสักการะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรมบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

19.00 น.  ทานอาหารเย็นและเข้าพัก ณ วัดเนรัญชราวาส   

 

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย เนปาล 9-18พย.2565 ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-11พย.2565

วันที่ 2 : 30 ธันวาคม 2567 พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา

05.00 รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากในชีวิตของพระพุทธเจ้า ราชคฤห์แห่งนี้เป็นเมืองแรกในแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนาตั้งมั่นโดยมีพุทธสาวกคนสำคัญคือพระเจ้าพิมพิสาร ปาวารณาตัวเป็นพุทธศาสนิกชน ในราชคฤห์จึงมีสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาและกราบสักการะเช่น
 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • วัดและสถานพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัฏ
 • ยอดเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า ตรัสเทศน์หลายพระสูตรที่นี่และมีถ้ำอัครสาวกทั้งสอง และสถานที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม
 • คุกสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ถูกจับขังโดยลูกชายของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรูเพราะหลงผิดไปคบคิดกับพระเทวทัต
11.00 น. ทานกลางวันกันที่วัดไทยสิริราชคฤห์ 
 • ที่นาลันทา เมืองใกล้ๆเพื่อไปกราบสักการะ
 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผาทำลายจากกองทัพมุสลิมแต่เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ ท่านจึงขึ้นชื่อเรื่องการให้พรด้านสุขภาพ ไปขอพรท่านกันค่ะ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา ด้านในมีสถูปพระสารีบุตร สถานที่ท่านโปรดโยมแม่ก่อนนิพพาน
19.00 น. ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่  3 : 31 ธันวาคม  2567 : พุทธคยา

05.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า  ณ พระอุโบสถวัดเนรัญชราวาส
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
8.00 น.

พาสมาชิกไปกราบสักการะและให้เวลาปฏิบัติ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กราบสักการะสถูปสุชาดา /สถานรับถาดข้าวมธุปายาศ / สถานที่ลอยถาดของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 
14.00 น.

ทำวัตรสวดมนต์เย็นและปฏิบัติธรรมบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

19.00 น. ทานอาหารเย็นและเข้าพัก ณ วัดเนรัญชราวาส ท่านใดจะปฏิบัติข้ามปี ณ อุโบสถ ตามอิสระค่ะ  

 วันที่ 4 : 1 มกราคม 2568 : พุทธคยา ใส่บาตรพระ สวดมนต์ทำวัตรเช้าต้นโพธิ์และห่มผ้าพระพุทธเมตตา

07.00 น. ใส่บาตรพระอ. วัดเนรัญชราวาส ต้อนรับปีใหม่
08.00 น.

ทานอาหารเช้าและพาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และห่มผ้าสักการะพระพุทธเมตตาบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างตึกรับรองผู้แสวงบุญวัดเนรัญชราวาส
13.00 น.

ช้อปปิ้งของฝากญาติ หัวหน้าทัวร์แสตนบายรอฝากกระเป๋าและมือถือค่ะ

16.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรม บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
19.00 น. เข้าพัก ณ วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่  5 : 2 มกราคม 2568 : พุทธคยา 

05.00 ทำวัตรสวดมนต์เช้า และปฏิบัติธรรม ณ พระอุโบสถวัดเนรัญชราวาส
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเดินทางสู่ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พระครูวิเศษพุทธกิจบรรหาร เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาส กล่าวปิดโครงการและทำพิธีลาศีล 8 ณ พระอุโบสถวัดเนรัญชราวาส
13.00 น.

ให้เวลาอิสระ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือท่านใดจะออกมาช้อปปิ้งเก็บตกซื้อของฝากก็ไม่ขัดข้องค่ะ หัวหน้าทัวร์แสตรบายรอรับฝากมือถือและกระเป๋าที่จุดนัดพบ

19.00 น. ทานอาหารเย็นและเข้าพัก ณ วัดเนรัญชราวาส   

 

วันที่ 6 : 3 มกราคม 2568 : พุทธคยา - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

ช่วงเช้า ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางมาสนามบินคยา เช็คอินสายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd123 ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชม. 
10.40 น.  ออกเดินกลับไทย ทานอาหารกลางวันบนเครื่องค่ะ
14.50 น.

เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง เข้าไทยสบายๆ 

ขอบคุณที่ร่วมเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา สังเวชนียสถานสถานที่ตรัสรู้มาด้วยกัน 

บุญได้ที่ได้ร่วมทำกันมาขอให้ส่งถึงทุกสมาชิกทุกท่าน สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง รอไปเที่ยวด้วยกันใหม่รอบหน้านะคะ

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีปีที่เยี่ยมยอด สมปรารถนา สุขภาพกายใจแข็งแรง 

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ